Silkeborg 1846-1996
HISTORIE - NATUR - KULTUR
Du er her: Forsiden En by omgivet af vand Ferskvandscentret og Aqua

EN BY OMGIVET AF VAND

Af fhv. statsbiologi, mag. scient. JØRGEN DAHL  Aqua
  Aqua, det eneste akvarium i Danmark udelukkende helliget de ferske vandes plante- og dyreliv, er blevet en vældig publikumssucces, der står i forreste række blandt de mange tilbud, som Silkeborg giver sine turister.

  To drenge kikker interesseret på fiskene i søakvariet
  Er der mon to kommende ferskvandsbiologer eller måske lystfiskere, der her studerer fiskene i Aquas store søakvarium?

EN BY OMGIVET
AF VAND - 5

FERSKVANDSCENTRET OG AQUA

I 1987 købte Silkeborg Kommune den tidligere forsorgsinstitution Vejlsøhus af Århus Amt tillige med den 15 ha store, omgivende park. Kommunen stillede bygninger og park til rådighed og samme år oprettedes den selvejende institution Ferskvandscentret, der siden har udviklet sig til et nationalt center for vandmiljø og dermed beslægtede aktiviteter. De to forskningsinstitutter Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Institut for Ferskvandsfiskeri & Fiskepleje (IFF) er allerede nævnt, men herudover har en lang række private og halvoffentlige firmaer og virksomheder, der beskæftiger sig med vand i videste forstand, siden starten etableret sig på centret.

1987 var også begyndelsen på det ambitiøse projekt Aqua, et nyt og utraditionelt vindue ud til livet i de ferske vande. Kernen i Aqua er den store runde akvariebygning, der blev åbnet for publikum i 1993. Bygningen er nedsænket i en 600.000 liter stor sø, hvor man i bogstaveligste forstand går på bunden og kan betragte ferskvandets dyr og planter i deres naturlige miljø - både oven over og nede i vandet - gennem de store akvarievinduer.

Akvariet rummer en righoldig samling af danske ferskvandsfisk og dertil adskillige vandfugle, samt ikke at forglemme den sjældne odder, et af landets mest truede pattedyr.

I tilknytning til akvariebygningen ligger den 10.000 m2 store Aqua-park, hvor man kan iagttage et stort udvalg af de fugle, der er knyttet til de ferske vande - og også her kan man betragte odderen, hvis det ellers passer den at vise sig frem i offentlighedens lys.

Et vigtigt led i Aquas virksomhed er information og videnformidling. Det sker gennem Aqua Sø- og Naturcenter, der driver en skoletjeneste og yder naturvejledning i almindelighed.

Imellem Aqua-parken og Silkeborg-søerne (Vejlsø, Brassø og Remstrup Å) ligger et 14 ha stort skovområde, som af Silkeborg Statsskovdistrikt er stillet til centrets disposition til indretning af et vådbunds-arboret, Arboretum paludosum. Her arbejder centret med skovrydning og tilplantning, og når arboretet er færdigt i slutningen af 1997, vil man her kunne se en omfattende samling af vådbundstilpassede træer og buske fra alle jordens tempererede egne.

Ferskvandscentret i fugleperspektiv  
Ferskvandscentret i fugleperspektiv.

 
Akvakulturcentret er en anden gren af de mange aktiviteter, der foregår på Ferskvandscentret. Det er et uddannelses- og servicecenter for akvakulturerhvervet, der bl. a. tilbyder kurser for og uddannelse af fiskeassistenter og fiskeopdrættere, både på nationalt og internationalt plan. Akvakulturcentret råder over værksteder, laboratorier og recirkulerede opdrætsanlæg for bl. a. ørred og ål, hvor vandet genbruges efter rensning i et særligt tilsluttet renseanlæg.

Ferskvandscentrets projektafdeling formidler viden og teknologi vedrørende vandmiljø såvel nationalt som internationalt til virksomheder, brugergrupper og offentlige organisationer. På centret drives endvidere en omfattende kursusvirksomhed, kurser, der tilbydes alle, der i deres daglige arbejde har med vandmiljøproblemer at gøre. Til toppen

SILKEBORG - CENTRUM FOR MILJØFORSKNING

Op gennem dette århundrede er det lykkedes for Silkeborg, bl. a. i kraft af sin ideelle placering i hjertet af det midtjyske søhøjland, langsomt men sikkert at opbygge et renommé som et nationalt og internationalt centrum for ferskvandsbiologisk forskning og oplysning. Det begyndte så småt med det entomologiske trekløver: Jensen-Haarup, Esben-Petersen og Peder Nielsen, så kom universiteterne, derefter Miljø- og Fiskeriministerierne, og nu - som toppen af kransekagen - oprettelsen af Ferskvandscentret med Aqua og alle de andre virksomheder på vandmiljøfronten. I dag har Silkeborg endegyldigt placeret sig på det vandmiljømæssige verdenskort. Til toppen

Næste kapitel Kurbyen

© Silkeborg Bibliotek og forfatterne. Publiceret på nettet april 2005. E-mail til webredaktøren