Silkeborg 1846-1996
HISTORIE - NATUR - KULTUR
Du er her: Forsiden Fotografer i Silkeborg En oversigt

FOTOGRAFER I SILKEBORG

Udarbejdet af bibliotekar MICHAEL BACH i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv  Annoncer for fotografen Gunnar Mogensen
  Annoncer for fotograf Gunnar Mogensen.

Nogenlunde jævnaldrende med Silkeborg er også fotografiet. Det blev opfundet i 1839 af franskmanden Louis Daguerre og teknikken blev på rekordtid spredt ud over Europa - til København nåede den allerede i 1840. I de første år var fotografiet - eller daguerreotypiet, som det blev kaldt efter dets opfinder - udelukkende forbeholdt de mest velhavende borgere. Det skyldtes i første række de meget kostbare kameraer, der nemt løb op i flere hundrede rigsdaler, men i begyndelsen af 1850'erne var der sket så mange fremskridt på området, at stadig flere kunne være med foran og bag kameraet. Kun de største byer kunne på den tid brødføde fastboende fotografer og i de fleste tilfælde kun som bibeskæftigelse. I stedet var der mange fotografer på landevejene. De rejste fra by til by, slog deres kameraer og øvrige udstyr op på markedspladser, på hoteller og i private hjem.

DE FØRSTE ÅR

Således stiftede også silkeborgenserne bekendtskab med den nye opfindelse. Vi ved ikke, hvornår det skete første gang - de tidligste spor findes i Silkeborg Avis, der imidlertid først blev udgivet fra 1857. Men fra den 12. til den 20. juni 1858 var der i al fald en fotograf i byen. Han hed P. Aagaard og tilbød sig med gruppebilleder og portrætfotografier, der bl.a. kunne blive til små smykker indsat i medaljoner. Senere samme år havde endnu en omrejsende fotograf fundet vej til den unge by. Han hed W. F. Riberholdt og udover at tage billeder af borgerskabet, tilbød han også at oplære en fingersnild person i teknikken. Og hvem kunne vel være mere snild end urmager H.C. Larsen? På kun få uger havde urmageren luret Riberholdt kunsten af, fået indrettet et lille atelier i sit hus på Vestergade og var således blevet Silkeborgs første fotograf. Det følgende indeholder navnene på flere af byens nu afdøde fotografer. Oversigten er langt fra komplet og mange fotografer, der kun virkede i Silkeborg i ganske få år, er almindeligvis udeladt.

HANS CHRISTIAN LARSEN, VESTERGADE 7
1858-1890

H. C. Larsen var lærersøn fra Them, men rejste allerede tidligt til København, hvor han kom i lære som urmager. 24 år gammel vendte han i 1852 tilbage til Jylland, blev urmagermester i Silkeborg og byggede et hus på Vestergade. Men Larsen var til mere end ure. Efter en kort oplæring i fototeknikken averterede han efter sine første kunder den 17. november 1858: "Photographi-Portraiter paa Glas, fra 10 Mark til høiere Priser, tages daglig fra Kl. 10 til 3 af H. C. Larsen, Uhrmager". Urmageren var den flittigste fotograf i Silkeborg op gennem 1860'erne og 1870'erne og Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg har mange fotografier fra hans atelier. H .C. Larsen døde i 1890. På samme adresse virkede fra ca. 1888 endnu en fotograf - frøken Julie Anthonisen. Hun blev dog gift allerede i 1890 og flyttede med sin mand, der også var fotograf, til Nykøbing Mors og senere til København.

JOHANNE PINGEL, SØGADE 17
1863-1903

  Annonce fra fotograf Oluf Nielsen
  Annonce fra fotograf Oluf Nielsen.

Jomfru Johanne Pingel var født i Svejstrup Præstegård ved Ry i 1821. Med en lille arv i lommen byggede hun i 1855 et lille hus i Søgade med udsigt over Langsøen. Samme år gav skolekommissionen hende tilladelse til at oprette en "Dannelsesanstalt for ukonfirmeret Ungdom paa Silkeborg". Den beskedne lærerindeløn supplerede jomfru Pingel med en lille broderihandel og i 1862 fik hun øjnene op for fotografiet. Foretagsom, som hun var, anskaffede hun sig et kamera og gik i gang med at eksperimentere med glasplader, lys og mørke. Pastor Hostrup undlod dog ikke at drille hende med, at hovederne ikke altid kom med på portrætterne! Hun averterede første gang i Silkeborg Avis den 7. august 1863: "At jeg efter 1 Aars Øvelse nu har aabnet mit photographiske Atelier, tilkjendegives herved. Jeg photographerer hver Søgnedag fra Kl. 10 Formiddag til 6 Eftermiddag. Et Vitrotypie eller Glasbillede koster 1 Rigsdaler À 8 Mark, 1 Visitkort 5 Mark, 3 ditto 9 Mark, 6 ditto 16 Mark, 12 ditto 5 Rigsdaler. Alleslags Rammer haves. - Brodeerhandelen gaaer ligegodt. Alle andre Sager udsælges under Priis. - Et stort smukt Figentræ og flere andre Blomster staae tilsalgs hos Johanne Pingel". Jomfru Pingel, der døde i 1903, var for år tilbage stadig i ældre silkeborgenseres erindring. Hun var i bedste forstand en original og forstod at sætte sit præg på byens liv. En kort overgang (1866-67) var atelieret ejet af Troels Jørgensen, der senere blev fotograf i København.
  Annonce for fotograferne Christensen og Sørensen
  Annonce for fotograferne Christensen og Sørensen.

CHRISTENSEN & SØN
FRA 1891: CHRISTENSEN & SØRENSEN,
VESTERGADE 35
1886-1903

I marts 1886 kom fotografen Christian Christensen (1828-1920) til Silkeborg og overtog Ludvig Meyers kun et år gamle atelier på Vestergade. Meyer blev kompagnon i det nye firma, der - i al fald på papiret - også omfattede Christensens søn Peder, der imidlertid var fotograf i Næstved.

Da Meyer omkring 1890 flyttede til Kerteminde, fik Christensen i 1891 den kun 26-årige Gerhard Johannes Sørensen (1865-1930) som ny kompagnon. Han var søn af redaktør Sørensen på Silkeborg Avis og blev i 1895 eneejer af atelieret, da Chr. Christensen forlod Silkeborg. Foruden at fotografere fabrikerede Christensen & Sørensen også fotografisk papir. En anden af Christensens sønner opfandt nemlig i 1880'erne det såkaldte aristo-papir, der blev meget populært blandt fotografer. Det kendes bedst på den rosa farve. I 1903 købte Sørensen en mineralvandsfabrik i Århus og solgte atelieret til Carl Valdemar Lassen, der efter kun et år solgte det til Hans Pors. Det hører med til historien om fotograferne i Vestergade 35, at ejeren, malermester Christian Nielsen, allerede i 1861 indrettede et atelier i sit hjem, men han fotograferede vist ikke i ret mange år. En del af Christensen & Sørensens flotte glasplader findes i Lokalhistorisk Arkiv.
  Fotograf Gunnar Mogensen
  Fotograf Gunnar Mogensen fotograferet hos Christensen & Sørensen.


GEORG EMIL BRUUN, SENEST TVÆRGADE 13
1888-1920

Georg Bruun (født 1854) åbnede omkring 1888 et atelier på Vestergade. Senere lå det i Nygade og fra omkring 1915 i Tværgade. Det er ikke meget, vi ved om hans atelier, men Lokalhistorisk Arkiv ejer nogle flotte landskabsoptagelser, taget af ham omkring århundredskiftet. Hans force var uden tvivl de store prospekter, hvilket også understøttes af denne højst originale annonce fra århundredets begyndelse: "Det er dejligt paa Landet, naar Høsten er endt og Løvet skifter Farve. - Jeg agter at gøre en Tur i Omegnen for at fotografere. Egen Befordring - pr. Luftskib for Eksempel - dog, for ikke at risikere at dratte ned i en eller anden Skorsten (maaske med Suppegryden over), maa jeg maaske hellere holde mig ved Jorden, for Eksempel pr. Rulleskøjter med elektrisk Drivkraft. Mulige Bestillinger modtages med Tak. Ærbødigst Georg E. Bruun, Fotograf, Nygade 34, Silkeborg".

GUNNAR MOGENSEN, VESTERGADE 7
1895-1922

På fotograf H. C. Larsens gamle adresse åbnede den kun 24-årige Gunnar Mogensen i juni 1895 sit første atelier i Silkeborg. Han var søn af byens mangeårige musikdirektør J. Chr. Mogensen, hvis mindesten endnu kan ses i Lunden, og selv en ivrig musiker. Fra omkring 1917 stod Gunnar Mogensen i spidsen for sin fars gamle orkester. I 1922 solgte han atelieret til Georg Dünnwald og flyttede til København. Gunnar Mogensens store billedarkiv - med tilhørende protokoller, der i dag muliggør en sikker identificering af de mange tusinde glasplader - befinder sig i dag i Lokalhistorisk Arkiv.
  Fotograf Hans Pors
  Fotograf Hans Pors.

HANS LAURIDSEN PORS, VESTERGADE 35
1904-1946

Sønderjyden Hans Pors overtog i december 1904 Carl Valdemar Lassens, tidligere Christensen & Sørensens, atelier i Vestergade. Pors fremhæves som en dygtig landskabsfotograf, og han vandt international anerkendelse for sit arbejde. Efter hans død i 1946 fortsatte hans enke Ane Marie Pors atelieret indtil 1958. En stor samling glasplader er for nylig overdraget til Lokalhistorisk Arkiv.

OLUF NIELSEN, VESTERGADE 43
1908-1935

Oluf Nielsen, der var født i Silkeborg, vendte efter en kort karriere i Næstved tilbage til sin fødeby i 1908, og åbnede et atelier på Vestergade. I 1935 overtog frøken Jenny Duus Jensen atelieret og drev det videre til engang i 50'erne.

JOHANNE ANDERSEN, SØNDERGADE 21
1909-1922

Frøken Johanne Andersen, der var fotograf i Kolind fra 1905, åbnede i 1909 et nyt atelier på Søndergade. Efter kun et år solgte hun det imidlertid til Frederik Rütz og gik i kompagniskab med Jens Christian Pedersen, der havde atelier på Drewsensvej 30. Dette samarbejde blev dog kun kortvarigt og frk. Andersen købte sit gamle atelier på Søndergade tilbage. I 1922 solgte hun atter atelieret, denne gang til Franziska og Martin Ahler, der afstod det til Ingvard Johansen i 1928.

JENS HANDBERG, VESTERGADE 69
1920-1935

Jens Handberg blev født nær Låsby i 1873, men voksede op i Gødvad. Planen var egentlig en fremtid i landbruget, men den unge Handberg var både begavet og fingersnild og i begyndelsen af 1890'erne byggede han sit første kamera efter en møjsommelig oversættelse af tyske lærebøger. En overgang var han i lære hos den berømte hoffotograf Peter Elfelt i København. I flere år cyklede han Jylland tyndt og tog mange billeder, som han fremviste i forsamlingshusene. Også levende billeder blev det til, men han forlod snart denne metier, da han ingen fremtid så i filmen! Hans billeder var af meget høj kvalitet og bar præg af en god fornemmelse for motivet. I 1923-24 optog han flere billeder til Edvard Egebergs trebindsværk Silkeborg Slot. I 1924 arvede han sine forældres hjem i Resenbro, som han lod indrette til børnehjemmet Solbo, og i midten af 30'erne købte han et hus nær børnehjemmet. Jens Handberg døde i Resenbro i 1962.
  Annonce for fotograf Georg Dünnwald
  Annonce for fotograf Georg Dünnwald.

GEORG DÜNNWALD, VESTERGADE 7
1922-1930

Georg Dünnwald, der var født på Smedebakken i 1896, overtog i 1922 Gunnar Mogensens atelier på Vestergade. Han solgte atelieret i 1930 og efter nogle hurtige ejerskift kom det i 1934 på Ingvard Johansens hænder. Dünnwalds billedarkiv er bevaret og findes i Lokalhistorisk Arkiv.

NANNA OG GUNNAR MOGENSEN, VESTERGADE 37
1925-1931

  Fotograf Johannes Jensen
  Fotograf Johannes Jensen, som levede fra 1902-1984.

Efter kun tre års ophold i København vendte Gunnar Mogensen i 1925 tilbage til Silkeborg, denne gang med sin nye hustru, Nanna, der også var fotograf. Sammen overtog de frk. Astrid Andersens atelier på Vestergade, der var blevet åbnet i 1919. I 1931 flyttede ægteparret tilbage til København og solgte atelieret til Johannes Jensen. Gunnar Mogensen døde i 1955.

INGVARD JOHANSEN, SØNDERGADE 21,
FRA 1934: VESTERGADE 7
1928-1954

Ingvard Johansen havde allerede været fotograf i Århus i flere år, da han i 1928 købte Ahlers atelier i Søndergade. Derpå overtog han i 1934 Dünnwalds gamle atelier i Vestergade. Hans fotografiarkiv er også bevaret i Lokalhistorisk Arkiv.

JOHANNES JENSEN, VESTERGADE 37,
FRA 1952: VESTERGADE 22
1931-1977

Johs. Jensen var født i Voldby ved Hammel i 1902. Som ung kom han i lære som fotograf hos en ældre bror og kunne i 1927 åbne eget atelier i Hammel. Men efter kun fire år flyttede han til Silkeborg og overtog Gunnar Mogensens atelier i Vestergade. Hans kæmpestore billedarkiv findes i dag i Lokalhistorisk Arkiv. Også hans hustru Johanne Jensen (1904-90) var en ivrig og dygtig fotograf. Johs. Jensen døde i 1984. Til toppen

Næste kapitel Om hjemmesiden

© Silkeborg Bibliotek og forfatterne. Publiceret på nettet april 2005. E-mail til webredaktøren